Zarząd Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan - Sybiraków gorąco zaprasza młodzież z rodzin Środowiska do udziału w konkursie „Sztafeta pamięci - Borowicze”, zorganizowanym z okazji upływającego w 2012 roku XX- lecia działalności.

Cele konkursu:
1. Zachowanie od zapomnienia losów i martyrologii żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i członków innych organizacji niepodległościowych poddanych represjom w okresie PRL oraz troska o miejsca pamięci narodowej związane z ich losami.
2. Umocnienie więzi międzypokoleniowej w rodzinach „Środowiska Borowiczan”.

Regulamin konkursu

W konkursie oceniane będą prace literackie oraz działania w następujących kategoriach:
I. Praca literacka (esej, reportaż, wywiad) w jednej z dwóch wersji:
A. Wspomnienia osoby bliskiej (lub na temat osoby bliskiej), wywiezionej w roku 1944 do łagrów NKWD na terenie Związku Radzieckiego, szczególnie w rejonie Borowicz i Swierdłowska. Wspomnienia mogą dotyczyć pobytu w łagrach, jak również okresu przed i po deportowaniu.
B. Refleksje autora pracy po zapoznaniu się z literaturą faktu i innymi źródłami dotyczącymi problematyki łagrów NKWD w Związku Radzieckim, szczególnie w rejonie Borowicz i Swierdłowska.
II. Osobiście przeprowadzone przez uczestnika konkursu działania (np. na terenie szkoły, uczelni, domu kultury itp.) mające na celu popularyzację wiedzy o łagrach NKWD w Związku Radzieckim, do których zsyłano żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego, miejscach pamięci związanych z ww. wydarzeniami oraz wiedzy o losach łagierników.

Postanowienia ogólne.
1. Uczestnikiem konkursu może być młodzież w wieku od 14 do 24 lat (decyduje rok urodzenia), związana poprzez rodzinę ze Środowiskiem Borowiczan.
2. W każdej kategorii przewiduje się 3 nagrody.
3. Pierwszą nagrodę stanowi 4-dniowy pobyt na Wybrzeżu podczas uroczystości XX – lecia Środowiska Borowiczan. W przypadku laureata niepełnoletniego wraz z opiekunem.
4. Jury zastrzega sobie prawo zmiany liczby nagród w zależności od poziomu i liczby nadesłanych prac.
5. Praca może liczyć nie więcej niż 4 strony tekstu , na papierze formatu A4, pisane na komputerze czcionką o rozmiarze 12. Dodatkowo może zawierać fotografie, ilustracje i inne materiały dokumentacyjne.
6. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub popularyzowane w inny sposób.
7. W przypadku wyboru kategorii IB należy podać tytuły i autorów wykorzystanych publikacji.
8. W przypadku wyboru II kategorii należy dołączyć opis i dokumentację działań oraz potwierdzenie ich realizacji, wydane przez kierownika placówki( szkoły , uczelni itp.), w której wydarzenie miało miejsce.
9. Prace muszą zawierać „metryczkę” z następującymi danymi:


Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Nazwa szkoły/uczelni w której uczestnik konkursu się kształci
Imię i nazwisko krewnego, który był zesłany do łagrów w Związku Radzieckim oraz stopień pokrewieństwa
Podpis uczestnika


10. Organizatorzy nie zwracają prac po zakończeniu konkursu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w celach związanych z popularyzacją idei konkursu.
12. Interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatorów.
13. Termin nadsyłania prac upływa dnia 30 marca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
14. Prace należy nadsyłać pod adresem:
Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan- Sybiraków
ul. Żwirki i Wigury 6
20-029 Lublin

oprac. Dorota Adach