Informacja o działalności Środowiska Borowiczan-Sybiraków w 2011r.
i programie przedsięwzięć na 2012r.

W minionym, 2011r. zrealizowanych zostało szereg zadań organizacyjnych, wśród których do najważniejszych należały:

 • 28 kwietnia w Lublinie Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęta została Uchwała o podjęciu działań zmierzających do powołania Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan-Sybiraków,
 • 29 kwietnia uroczystość poświęcenia Sztandaru Środowiska Borowiczan, podczas mszy świętej z ceremoniałem wojskowym, pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Bolesława Pylaka i przy udziale gości, m.in.: Ministra Jana Ciechanowskiego, Ambasadora Jarosława Drozda, lubelskich parlamentarzystów, "Gławy" rej. Borowicz- Jurija P. Wasiljewa, przedstawicieli władz samorządowych województwa i miasta Lublina, organizacji kombatanckich, społeczności Gimnazjum Nr 1, członków Środowiska Borowiczan, mieszkańców.
 • Tego też dnia złożony został hołd przy Pomniku "Dla Pamięci Ku Przestrodze" z udziałem w.w. gości, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego Garnizonu Lubelskiego i orkiestry wojskowej,
 • 21 września uzyskanie przez Grupę Lubelską siedziby w d. Domu Żołnierza w Lublinie przy ul. Żwirki i Wigury 6,
 • 8-13 maja w Borowiczach, w uroczystościach 66 rocznicy zakończenia II wojny światowej uczestniczyła 12 - osobowa grupa przedstawicieli Środowiska Borowiczan i Gimnazjum Nr 1 w Lublinie. Oddany został hołd w miejscach Pamięci: Ustie, Bobrowik i Jogla. Gospodarze Borowicz zorganizowali II-gą konferencję "Dla Pamięci... Ku Przestrodze" wzbogaconą programem artystycznym przygotowanym przez młodzież z Polski i Rosji
 • 23 września Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego: rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych... pod numerem KRS: 0000395952 Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan - Sybiraków z siedzibą w Sopocie, ul.Armii Krajowej 94.
 • 19-20 października, ponownie w Lublinie:
  • zebranie Zarządu, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne, plan pracy na IV kwartał b.r. oraz na rok 2012, sprawy finansowe.
  • uroczystość złożenia hołdu przy Pomniku "Dla Pamięci Ku Przestrodze" z udziałem m.in. gości z Borowicz i przedstawicieli władz Lublina; uroczystość uświetniła ponownie orkiestra wojskowa oraz Kompania Honorowa Międzynarodowej Brygady (sekcja polska) Wojska Polskiego w Lublinie,
  • uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez Gimnazjum nr 1 „Uroczystości II rocznicy posadzenia Dębu Borowiczan” przy Gimnazjum Nr 1 oraz zorganizowanej z tej okazji sesji historycznej z udziałem gości z Borowicz.
 • Ponadto uczestniczyliśmy w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty m.in. organizacje kombatanckie, wojsko, władze samorządowe i państwowe.

Bardzo dziękujemy wszystkim Członkom Zarządu, którzy przyczynili się do zrealizowania ww. przedsięwzięć, dziękujemy wszystkim Borowiczanom, którzy włączali się do realizacji zadań lub w nich brali udział.

Słowa podziękowania kierujemy do władz państwowych i samorządowych Lublina i Lubelszczyzny za pomoc organizacyjną. Wielkie podziękowania należą się Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a w szczególności ministrowi Janowi S. Ciechanowskiemu za wsparcie finansowe, bez którego niektóre przedsięwzięcia nie mogłyby dojść do skutku. W przedsięwzięciach polsko-rosyjskich mogliśmy liczyć na niezawodną pomoc Konsula Generalnego w St.Petersburgu Jarosława Drozda oraz Administracji Municypalnego Rejonu Borowicze; dziękujemy!


Bardzo serdecznie dziękujemy władzom i żołnierzom Międzynarodowej Brygady (sekcja polska) w Lublinie, na których życzliwość i pomoc możemy zawsze liczyć (ceremoniał wojskowy podczas uroczystości, uzyskanie siedziby w Domu Żołnierza).


Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Młodzieży Gimnazjum nr 1 im. Ks. S. Konarskiego w Lublinie za inicjatywy mające na celu zachowanie pamięci o martyrologii żołnierzy AK i innych organizacji niepodległościowych oraz uświetnianie naszych uroczystości pięknymi programami artystycznymi.

Równolegle, począwszy od m-ca czerwca podjęte zostały prace mające na celu opracowanie koncepcji programowej Jubileuszowego Zjazdu Borowiczan z okazji 20-letniej działalności Środowiska. Koncepcja ta, w sierpniu 2011 r. uzyskała wstępną akceptację ministra J.S.Ciechanowskiego. Założenia programowe obchodów zostały przyjęte przez Zarząd Środowiska Borowiczan-Sybiraków na posiedzeniu w dniu 28.X.2011r.

Obecnie do najważniejszych zadań należą:
1. przygotowania do Jubileuszowego Zjazdu,
2. pozyskiwanie sponsorów w związku z przygotowaniem Zjazdu; zwracamy się do wszystkich członków o pomoc w realizacji tego zamierzenia,
3. pozyskiwanie nowych członków (zgodnie z zapisami Statutu Ś B. możemy poszerzyć grono członków o wszystkich sympatyków). Zwracamy się do Wszystkich o podjęcie energicznych działań w tym kierunku wśród krewnych, znajomych itp.

Przesyłamy deklaracje członkowskie i prosimy o ich wypełnienie i odesłanie, dla umożliwienia uporządkowania dokumentacji.
Dodatkowa deklaracja może być przekazana ewentualnym nowym członkom.

Przypominamy o ogłoszonym konkursie "Sztafeta pamięci - Borowicze". Okres świąteczny sprzyja wspomnieniom. Starajmy się zainteresować młode pokolenie mało znaną problematyką związaną z deportacją do łagrów w rej. Borowicz i in. w 1944r.
Nasze ambitne zamierzenia wymagają wsparcia!!!
Zwracamy się gorąco o zaangażowanie!!!


Dorota Adach
Wiceprezes

Roman Bar
Prezes

Sopot - Lublin - Koszalin - Warszawa, grudzień 2011r.