Statut Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan-Sybiraków
 
Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan - Sybiraków kontynuuje doświadczenia programowe i organizacyjne Związku Sybiraków - Środowisko Borowiczan.
Kieruje się przesłaniem:  "Dla Pamięci Ku... Przestrodze"
 
Treść statutu:

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan - Sybiraków, zwane dalej Stowarzyszeniem jest kontynuatorem działalności Związku Sybiraków – Środowisko Borowiczan, ukształtowanej w latach 1995-2011, nawiązującej do ideowych przesłanek Związku Sybiraków.
 2. Stowarzyszenie kieruje się przesłaniem „Dla Pamięci - Ku Przestrodze”, przyjętym na Międzynarodowym Seminarium Represjonowanych Więźniów - żołnierzy Armii Krajowej w dniach 3-6 sierpnia 1993 r. w mieście Borowicze – nowogrodzkiego obwodu w Federacji Rosyjskiej.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. Działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sopot.
 4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, które popierają cele statutowe organizacji oraz biorą czynny udział w ich realizacji.
 2. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach represjonowanych żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych, ich rodziny oraz inne osoby popierające jego programowe i organizacyjne cele i zasady.
 3. Osoby prawne mogą występować na zasadzie członków wspierających lub honorowych.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków ale może również zatrudniać pracowników.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym programie działania a w szczególności organizacji kombatanckich. Stowarzyszenie współpracuje także z organizacjami działającymi na terenie Federacji Rosyjskiej, których celem jest ujawnianie politycznych represji i zbrodni stalinowskich.
 2. O przystąpieniu do organizacji kombatanckiej itp. decyduje Zarząd, podejmując odpowiednią uchwałę. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 5

 1. Stowarzyszenie posiada sztandar Środowiska Borowiczan, oraz używa odznak, pieczęci, stempli, o treści i kształcie ustalonym przez Zarząd.
 2. Odznaką organizacyjną Stowarzyszenia jest „Honorowa Odznaka Internowanych - Obozy w Rosji Sowieckiej” Nr 270 Borowicze – Nr 531 Swierdłowsk.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DO ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Zrzeszanie represjonowanych po II wojnie światowej żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, a szczególnie wywiezionych do obozów NKWD w rejon Borowicz i Swierdłowska, jak również ich rodzin i osób wspierających realizację celów programowych Stowarzyszenia.
 2. Upamiętnianie martyrologii żołnierzy Armii Krajowej więzionych w obozach NKWD ze szczególnym uwzględnieniem łagrów Nr 270 w rej. Borowicz i Nr 531 w Swierdłowsku, poprzez tworzenie: Miejsc Pamięci w Federacji Rosyjskiej na terenie byłych obozów.
 3. Upamiętnianie losów żołnierzy Armii Krajowej na terenie Polski poprzez budowę pomników, tablic pamiątkowych itp.
 4. Upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej obozów w rej. Borowicz i Swierdłowsku (i innych) poprzez: wydawnictwa książkowe, publikacje, seminaria, szkolenia. Włączenie do współpracy młodzieży szkolnej i akademickiej. Udzielanie pomocy organizacjom młodzieżowym zajmujących się ujawnianiem i upowszechnianiem wiedzy na temat obywateli polskich represjonowanych w obozach sowieckich.
 5. Współpraca z organizacjami zabiegającymi o uprawnienia kombatantów i ich rodzin, a w szczególności ze Związkiem Sybiraków. Udzielanie pomocy byłym więźniom i ich rodzinom w pozyskiwaniu dokumentów, odszkodowań itp.
 6. Organizowanie życia koleżeńskiego członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom, w tym spotkań i imprez wyjazdowych krajowych i zagranicznych, szczególnie do Federacji Rosyjskiej.
 7. Współpraca z organizacjami, których celem jest popularyzacja i ochrona przed zapomnieniem historii na temat obozów stalinowskich i losów internowanych żołnierzy polskich.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Pozyskiwanie środków finansowych w formie składek, dotacji, sponsoringu, które zapewnią możliwość realizowania celów programowych Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie i prowadzenie działalności popularno-naukowej poprzez wydawnictwo książek, biuletynów, artykułów prasowych, organizację szkoleń, odczytów, seminariów, konferencji we współpracy z innymi instytucjami a szczególnie z organizacjami szkolnymi i akademickimi. Udzielanie pomocy badaczom historii łagrów sowieckich w rejonie Borowicz oraz współpraca z historykami rosyjskimi.
 3. Otoczenie ochroną zorganizowanych już Miejsc Pamięci w kraju i na terenie Federacji Rosyjskiej.
 4. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, imprez rocznicowych w Polsce i w Borowiczach. Organizowanie wyjazdów do miejsc pochówku żołnierzy Armii Krajowej celem uczczenia ich pamięci.
 5. Udzielanie pomocy w organizowaniu wspólnych spotkań młodzieży polskiej i rosyjskiej na terenie Polski i Federacji Rosyjskiej.
 6. Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami o pokrewnej działalności programowej.
 7. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem instytucji państwowych, samorządowych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach kombatantów i ich rodzin.

§ 8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Uzyskany dochód służy wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

Rozdział III
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która:
  • - złoży deklarację członkowską,
  • - uzyska akceptację Zarządu.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, która zadeklarowała stałą pomoc finansową, rzeczową lub inną.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji i uzyskaniu akceptacji Zarządu.

§ 12

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój działalności programowej Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na skutek:
  • - złożenia rezygnacji do Zarządu,
  • - nie opłacanie składek przez okres 2 lat,
  • - utraty osobowości prawnej,
  • - wykluczenia przez Zarząd,
  • - zgonu.
 2. Podstawą wykluczenia może być:
  • - łamanie zasad statutu i uchwał Stowarzyszenia,
  • - nie usprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • - nieetyczne zachowywanie się w stosunku do innych osób.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i korzystania z jego dorobku.
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Noszenia honorowej odznaki organizacyjnej.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązki:
 1. Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 3. Podejmowanie inicjatyw celem pozyskania sponsorów.
 4. Przestrzeganie etyki organizacyjnej i koleżeńskiej.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi:
 1. Nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. W obradach i działalności statutowych władz Stowarzyszenia mogą brać udział wyłącznie z głosem doradczym. Mają pełne prawo czynnego angażowania się w prace Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • - Walne Zgromadzenie Członków;
  • - Zarząd;
  • - Komisja Rewizyjna.
 2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest rada Seniorów, działająca na podstawie odrębnego regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków. Rada pełnić będzie również funkcję Sądu Koleżeńskiego.

§ 18

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym w pierwszej kolejności wybierany jest prezes a następnie pozostali członkowie zarządu.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku kworum Walne Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie, po upływie 1/2 godziny od pierwszego terminu, a uchwały zapadają wtedy zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmieci Członka władz Stowarzyszenia w czasie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba włączonych do składu władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w sposób zwyczajny i nadzwyczajny.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje się:
  • - co roku celem wysłuchania sprawozdania zarządu i akceptowania planów na rok kolejny,
  • - co 3 lata jako Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.
 5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a przewodniczy wybrany członek Stowarzyszenia.

§ 20

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:
- członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
- członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. Określanie głównych kierunków programowego działania.
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 3. Uchwalanie regulaminów pacy władz Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie budżetu.
 5. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń.
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Zarządu i Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
 10. Zatwierdzanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 11. Ustalanie regulaminu pracy Rady Seniorów.
 12. Podejmowanie uchwał w każdej spawie wniesionej pod obrady.

§ 21

 1. Zarząd składa się z 10 osób: prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i czterech członków.
 2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Realizacja celów, planów i zadań Stowarzyszenia.
 2. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzanie planów pacy i budżetu; przedkładanie do akceptacji przez Walne Zgromadzenie.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. Bieżące dysponowanie funduszami.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
 8. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 23

Komisja Rewizyjna.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia i pracą Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna przekazuje swoje uwagi Zarządowi (na bieżąco) a raz w roku składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym składa wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub zebrania Zarządu, na którym referuje swoje uwagi.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.

§ 24

Rada Seniorów.
Rada składa się z 5 osób: przewodniczącego, zastępcy i członków. Rada Seniorów pełni również funkcję Sądu Koleżeńskiego.
Do kompetencji Rady Seniorów należy:
- doradzanie Zarządowi w sprawach programowych i finansowych,
- rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków zasad statutu Stowarzyszenia. Przedkładanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu do decyzji,
- rozstrzyganie sporów między członkami,
- składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji i działalności gospodarczej.
 2. Środki pieniężne są przechowywane na koncie bankowym.
 3. Do zawierania umów i składania oświadczeń woli w sprawach finansowych wymagany jest podpis prezesa i skarbnika Zarządu.
 4. Do bieżącego dysponowania środkami finansowymi upoważniony zostaje prezes i skarbnik i członek zatwierdzony przez Zarząd.
 5. Stowarzyszenie przejmuje aktywa i pasywa byłego Związku Sybiraków - Środowisko Borowiczan tj. Archiwum Środowiska Borowiczan i urządzenia i materiały zakupione dla prowadzenia bieżącej działalności.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, kwalifikowaną większością głosów 2/3 członków, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Statut zatwierdzony przez Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan - Sybiraków w dniu 28.04.2011r w Lublinie.