Wybrane publikacje na temat obozów NKWD - MWD nr 270 w Borowiczach i nr 531 w Swierdłowsku

 • Księga Borowiczan, tom I, Gdynia 1992
 • Księga Borowiczan, tom II, Warszawa 1994
 • Księga Borowiczan, tom III, Sopot – Warszawa 1997
 • Księga Borowiczan, tom IV, Sopot – Warszawa 1999
 • Księga Borowiczan, tom V, 2004 r. wyd. Środowisko Borowiczan Związku Sybiraków – Sopot, Stowarzyszenie Autorów Polskich – oddział Sopot
 • Aleksandra Arkusz – Położenie obywateli polskich w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach w latach 1944 – 1949 Studia Historyczne 2008, z. 1 (201)
 • Aleksandra Arkusz – Obywatele polscy w obozie NKWD – MWD ZSRR nr 178 – 454 w Riazaniu w latach 1944 – 1947, Kraków 2010
 • Aleksandra Arkusz – Żołnierze niepodległej Polski w sowieckich łagrach (1944 – 1947), Kwarta – pismo historyczno- społeczne, nr 2(7)/2013 Lublin
 • Roman Bar – Polacy w Borowiczach, Biuletyn Kombatant nr 9/139/ 2002 r.
 • Roman Bar – Chleb trudnych lat , Krasnaja Iskra nr 39-1/08/2002
 • Dworek Zbigniew – Borowicze, nieznane miejsca pamięci – Wyd. Dla Rodziny, Tygodnik parafii Św. Wincentego a Paulo – Bydgoszcz, 5 10. 2003 r.
 • S. Filipek – Dokumenty i Materiały: Polacy zmarli w kompleksie łagrów NKWD MDW nr 270 w rej. Borowicz, Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa - Przyszłość i Pamięć
 • Jerzy Gorski – Polacy w Rosji mówią o sobie, fragment Borowicze t. II – Wspólnota Polska Lublin 1994
 • Zenon Kachnicz - Żołnierze Armii Krajowej i ich losy w sowieckich łagrach NKWD – MWD zespołu Borowicze 1944 – 1946, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Humanistów i Artystów, Koszalin 2008
 • Józef Kucharski - Jogła obóz NKWD / 1944-46/, wyd. Norbertinum, Lublin 1995
 • Władimir Krasnow – Gułag dla umarłych, Kwarta – pismo historyczno - społeczne, nr2(7)/2013 Lublin
 • Zofia Lech – Borowicze dno piekła – Forum dodatek Życia Warszawy, 24.01.1994
 • Stanisław Mikke – Borowicze łagier nr 270, wyd. Palestra, Warszawa 2002
 • Mirosław Pastwa – Materiały o polskich lekarzach w łagrach nr 270 Borowicze, Warszawa 2003 r Dariusz Rogut – Z dziejów internowanych Polaków w Związku Sowieckim: Łagier nr 270 w Borowiczach, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2001 nr 73
 • Dariusz Rogut – obóz NKWD nr 531 w Swierdłowsku dla internowanych żołnierzy Armii Krajowej, Biuletyn Informacyjny Środowiska Borowiczan 2002, nr 12, s. 43-46
 • Dariusz Rogut – Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich „saratowskiego szlaku” (1944-1949) Toruń 2003, s.415
 • Dariusz Rogut Polacy i obywatele polscy w obozach NKWD -MWD ZSRR 1944 – 1956{ w} Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944- 1956, red D.Rogut, A. Adamczyk, Zelów 2005, s. 69-79.
 • Dariusz Rogut – Ucieczki Polaków z sowieckiego obozu dla jeńców wojennych i internowanych w Borowiczach w latach 1944-1946 {w} Per sekula. Dyplomacja- gospodarka- historiografia. Red. A. Korytko, B. Krysztopa – Czupryńska, Olsztyn- Piotrków Tryb.2009, s.483 – 489
 • Dariusz Rogut – Sołdaty Armii Krajowoj w łagieriach NKWD- MWD w Borowiczach i Swierdłowskie( 1944-1949): obzor istocznikow i litieratury, Nowogrodskij archiwnyj wiestnik” 2004, nr 4, s. 275-281
 • Dariusz Rogut – Żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego w obozie nr 531 w Swierdłowsku 1945-47, Lublin, maj 2003
 • Feliks Sawicki – Łagier 531 Swierdłowsk. O łagrach ogólne refleksje po latach, Warszawa 2000-2002
 • Władysław Swarcewicz – Lesospław, Borowicze, obóz szachtowy, sabotaż na 103 szachcie, Warszawa, 2002
 • Edward Żurek – Wspomnienia z łagru nr 270 Borowicze, Bobrowne 2002.
 • Indeks represjonowanych, t. IV, Uwięzieni w Borowiczach. Warszawa 1997
 • Polacy internowani w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach w latach 1944 -1949, Pamięć i Sprawiedliwość 2006, nr 2 (10)